VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYVšeobecné obchodní podmínky pro úpravu obchodních vztahů se zákazníky společnosti VENTILÁTORY, s.r.o. Hroznová Lhota 193, 696 63.

Zobrazit v PDF.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKYProdávající poskytuje záruku na ventilátory a odsavače 24 měsíců a na elektromotory SIEMENS 12 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady způsobené chybou výroby. Na jakost a provedení výrobku platí záruka, byl-li výrobek nainstalován osobou znalou, zapojen dle technických parametrů a užíván dle Návodu k používání. Za záruční list se považuje faktura.

Záruční opravou se rozumí oprava v sídle výrobce. Při opravě na místě instalace je účtována doprava i u záručních oprav. Standardní servisní lhůtou pro opravu v sídle výrobce jsou dva pracovní dny dle dispozic náhradních dílů. Standardní lhůta pro opravu s výjezdem na místo montáže (pouze v ČR) jsou tři dny, v případě, že jsou k dispozici komponenty od jiných výrobců.

Reklamace se přijímá výhradně v písemné formě s přesným popisem závady a s uvedením typu a výrobního čísla výrobku, popř. místa servisního výjezdu a kontaktní osoby.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením, napájecím napětí mimo dovolené meze, nevhodným elektrickým jištěním, dopravou, zásahem nepovolané osoby, překročením povolených teplot, běžným nebo nadměrným opotřebením výrobku, nesprávným používáním nebo údržbou, neodvratnou událostí, nevhodným skladováním, špatnou manipulací a montáží, vyšší mocí nebo v případě, kdy na zařízení byly provedeny úpravy bez předchozího souhlasu výrobce.

Odpovědnost za výběr výrobků pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující.

Pro uznání reklamace je kupující povinen předložit záruční list a zprávu o elektrorevizi provedené před uvedením zařízení do provozu.